зукар

Зукар


Зукар жирг1а


зикр зикар зукар 4


Ч1ог1а хаза Зукар


назма ЗУДАРИ зукар зикар


Зукар жирг1а


ЖИРГ1А 1АД ХЬОКХУШ ЗУКАР БАБАЗ А НЕНА ВАША ХАСУ ВОЛУШ


зикр зикар зукар 3


Зукар жирг1а


Зукар


ЗУКАР ХЬАЬЖИ


Зукар хьажи муридаш


1авдий мурдий зукар Цоцан Юртахь 2016г 2 часть


ЖИРГ1А ТУХУШ ЗУКАР


Зукар Майртуп


1авдий мурдий зукар Цоцан Юртахь 2016г 1 часть


Зикр, зукр, зикар, зукар, зикарш, зюкарш


Зикр, зукр, зикар, зукар, зикарш, зюкарш